Ostatnia aktualizacja: 25.11.2015 r., godz. 15:08
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 415.517
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO
 
VIII.INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
 2.Rozliczenie podatku na zasadach preferencyjnych - korzyści podatkowe
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Wspólne rozliczenie małżonków

Jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać z tego sposobu rozliczenia?

Nie każdy podatnik może rozliczyć swoje dochody wspólnie z dochodami małżonka. Przepisy powołanej ustawy ustanawiają warunki, które należy spełnić, aby móc skorzystać z tego sposobu rozliczenia. Należą do nich:

1) nieograniczony obowiązek podatkowy każdego z małżonków (nie dotyczy to przypadku, gdy z takiego sposobu rozliczenia chcą skorzystać małżonkowie z innego niż Polska kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, o ile spełnią dodatkowe warunki, o których mowa w powołanej ustawie),

2) pozostawanie małżonków w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (z wyjątkiem sytuacji, gdy śmierć jednego z małżonków nastąpiła w trakcie roku podatkowego),

3) istnienie między małżonkami przez cały rok podatkowy ustroju wspólności majątkowej,

4) złożenie przez małżonków we wspólnym zeznaniu podatkowym wniosku o wspólne opodatkowanie, w terminie do dnia określonego do złożenia tego zeznania (w przypadku śmierci jednego z małżonków w trakcie roku podatkowego lub po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego, wniosek składa żyjący małżonek),

5) nierozliczanie przez żadnego z małżonków dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym,

6) niepodleganie przez żadnego z małżonków przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem opodatkowania przez małżonka lub małżonków nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem przychodów z najmu i dzierżawy) lub ustawy o podatku tonażowym.

Małżonkowie, aby mogli dokonać wspólnego rozliczenia, muszą spełnić wszystkie wymienione warunki.

Kto może skorzystać na takim sposobie rozliczenia?

Opodatkowanie wspólnie z małżonkiem polega na tym, że podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Uprzednio należy ustalić dochód każdego z małżonków, dokonując odliczeń, o których mowa w art. 26 i 26c updof. Ustalone w ten sposób dochody małżonków podlegają sumowaniu i podzieleniu przez dwa.

Ten sposób opodatkowania jest korzystny dla małżonków, których dochody mieszczą się w różnych przedziałach poniższej skali podatkowej.
 

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad
do

 

85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85.528

 

14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Korzyści podatkowe wynikające z takiego sposobu rozliczenia można zauważyć, porównując indywidualne rozliczenie każdego z małżonków i wspólne rozliczenie małżonków.
 

Przykład

Państwo Joanna i Maciej Kowalscy przed podjęciem decyzji o wspólnym opodatkowaniu osiągniętych dochodów dokonali porównania kwoty zobowiązania podatkowego w dwóch przypadkach, tj. rozliczenia indywidualnego i rozliczenia wspólnego.

Dochód pani Joanny wynosi 40.000 zł, a pana Macieja - 90.000 zł.

Są to kwoty po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, składek na ubezpieczenia społeczne i dokonaniu innych odliczeń od dochodu. Dla uproszczenia nie uwzględniono w przykładzie kwot odliczeń od podatku.

Przypadek I - małżonkowie rozliczają się indywidualnie

Obliczenie podatku:

 • pani Joanny


 • (40.000 zł x 18%) - 556,02 zł = 6.643,98 zł, po zaokrągleniu do pełnego złotego 6.644 zł,
   
 • pana Macieja


 • 14.839,02 zł + [(90.000 zł - 85.528 zł) x 32%] = 16.270,06 zł, po zaokrągleniu do pełnego złotego 16.270 zł.

Wyliczenie zobowiązania podatkowego małżonków po zsumowaniu indywidualnego podatku:

     6.644 zł + 16.270 zł = 22.914 zł.

Przypadek II - małżonkowie rozliczają się wspólnie

Obliczenie podatku:

     (40.000 zł + 90.000 zł) : 2 = 65.000 zł,

     [(65.000 zł x 18%) - 556,02 zł)] x 2 = 22.287,96 zł, po zaokrągleniu do pełnego złotego 22.288 zł.

Wniosek

Z porównania wysokości zobowiązania podatkowego wyliczonego w przypadku I i II wynika, że korzystniejszym sposobem rozliczenia osiągniętych dochodów przez małżonków będzie wspólne opodatkowanie tych dochodów. W tym przypadku kwota zobowiązania podatkowego będzie mniejsza o 626 zł (22.914 zł - 22.288 zł) niż w przypadku gdyby małżonkowie rozliczali się indywidualnie.

Wielkość korzyści podatkowej przy wspólnym rozliczeniu małżonków jest uzależniona od różnicy pomiędzy dochodami małżonków. Im większa jest różnica pomiędzy tymi dochodami, tym większa jest korzyść podatkowa wynikająca ze wspólnego rozliczenia. Korzyść ta wynika z niższego obciążenia podatkowego małżonków przy rozliczeniu wspólnym niż przy rozliczeniu indywidualnym. Prześledźmy to na przykładzie, gdy dochód jednego z małżonków przekroczył w danym roku podatkowym próg 85.528 zł, a drugi małżonek nie osiągnął w danym roku podatkowym dochodu.
 

Przykład

Państwo Monika i Filip Nowakowie przed podjęciem decyzji o wspólnym opodatkowaniu uzyskanych dochodów dokonali porównania kwoty zobowiązania podatkowego w dwóch przypadkach, tj. rozliczenia indywidualnego i rozliczenia wspólnego.

Pani Monika nie osiągnęła w roku podatkowym dochodu, natomiast pan Filip osiągnął dochód w wysokości 90.000 zł.

Jest to kwota po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, składek na ubezpieczenia społeczne i dokonaniu innych odliczeń od dochodu. Dla uproszczenia nie uwzględniono w przykładzie kwot odliczeń od podatku.

Przypadek I - rozliczenie indywidualne

Obliczenie podatku pana Filipa:

     14.839,02 zł + [(90.000 zł - 85.528 zł) x 32%] = 16.270,06 zł, po zaokrągleniu do pełnego złotego 16.270 zł.

Przypadek II - rozliczenie wspólne

Obliczenie podatku:

     (0 zł + 90.000 zł) : 2 = 45.000 zł,

    [(45.000 zł x 18%) - 556,02 zł)] x 2 = 15.087,96 zł, po zaokrągleniu do pełnego złotego 15.088 zł.

Wniosek

Z porównania wysokości zobowiązania podatkowego wyliczonego w przypadku I i II wynika, że rozliczając się wspólnie, małżonkowie zapłacą podatek w kwocie mniejszej o 1.182 zł (16.270 zł - 15.088 zł) niż w przypadku rozliczenia indywidualnego.

Przykład ten dowodzi, że wspólne rozliczenie małżonków jest szczególnie korzystne podatkowo, w sytuacji gdy jeden z nich osiągnął wysokie dochody, a drugi - nie osiągnął dochodów bądź osiągnął dochody, ale w kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku, tj. do wysokości 3.091 zł w roku podatkowym.

Mniejsze korzyści podatkowe może przynieść małżonkom wspólne rozliczenie podatku, w przypadku gdy jeden z nich osiągnął dochód, który mieści się w pierwszym przedziale skali podatkowej, a drugi nie uzyskał dochodu bądź uzyskał dochód, ale w kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Wówczas małżonkowie skorzystają na wspólnym rozliczeniu poprzez mniejsze zobowiązanie podatkowe o kwotę zmniejszającą podatek, tj. o 556,02 zł. Korzyść podatkową w takim przypadku obrazuje poniższy przykład.
 

Przykład

Państwo Katarzyna i Andrzej Malinowscy przed podjęciem decyzji o wspólnym opodatkowaniu uzyskanych dochodów dokonali porównania kwoty zobowiązania podatkowego w dwóch przypadkach, tj. rozliczenia indywidualnego i rozliczenia wspólnego.

Pani Katarzyna nie osiągnęła w roku podatkowym dochodu, natomiast pan Andrzej osiągnął dochód w kwocie 40.000 zł.

Jest to kwota po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, składek na ubezpieczenia społeczne i dokonaniu innych odliczeń od dochodu. Dla uproszczenia nie uwzględniono w przykładzie kwot odliczeń od podatku.

Przypadek I - rozliczenie indywidualne

Obliczenie podatku pana Andrzeja:

     (40.000 zł x 18%) - 556,02 zł = 6.643,98 zł, po zaokrągleniu do pełnego złotego 6.644 zł.

Przypadek II - rozliczenie wspólne

Obliczenie podatku:

     (0 zł + 40.000 zł) : 2 = 20.000 zł,

     [(20.000 zł x 18%) - 556,02 zł)] x 2 = 6.087,96 zł, po zaokrągleniu do pełnego złotego 6.088 zł.

Wniosek

Z porównania wysokości zobowiązania podatkowego wyliczonego w przypadku I i II wynika, że przy wspólnym rozliczeniu małżonków - z których jeden nie osiągnął dochodów, a drugi osiągnął dochody mieszczące się w pierwszym przedziale skali podatkowej - zobowiązanie podatkowe będzie mniejsze o 556 zł (6.644 zł - 6.088 zł) niż w przypadku rozliczenia indywidualnego. Wynika to z możliwości uwzględnienia w rozliczeniu wspólnym kwoty zmniejszającej podatek, przypadającej na małżonkę.

Jak można zauważyć, w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków korzyść podatkowa będzie nie mniejsza niż 556 zł, pod warunkiem, że jeden z małżonków nie osiąga dochodów, bądź osiąga dochody w kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Kiedy taki sposób rozliczenia nie przynosi korzyści?

Wspólne rozliczenie małżonków nie przyniesie korzyści podatkowej, gdy różnica pomiędzy dochodami małżonków jest niewielka i dochody te mieszczą się w tym samym przedziale skali podatkowej. Obrazuje to kolejny przykład.
 

Przykład

Państwo Sylwia i Arkadiusz Kalinowscy w celu optymalizacji podatkowej rozważają możliwość wspólnego opodatkowania. Dokonali porównania kwoty zobowiązania podatkowego w dwóch przypadkach, tj. rozliczenia indywidualnego i rozliczenia wspólnego. W danym roku podatkowym małżonkowie osiągnęli dochody o zbliżonej wysokości.

Dochód pani Sylwii wyniósł 40.000 zł, a pana Arkadiusza - 50.000 zł.

Są to kwoty po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, składek na ubezpieczenia społeczne i dokonaniu innych odliczeń od dochodu. Dla uproszczenia nie uwzględniono w przykładzie kwot odliczeń od podatku.

Przypadek I - małżonkowie rozliczają się indywidualnie

Obliczenie podatku:

 • pani Sylwii


 • (40.000 zł x 18%) - 556,02 zł = 6.643,98 zł, po zaokrągleniu do pełnego złotego 6.644 zł,
   
 • pana Arkadiusza


 • (50.000 zł x 18%) - 556,02 zł = 8.443,98 zł, po zaokrągleniu do pełnego złotego 8.444 zł.

Wyliczenie zobowiązania podatkowego małżonków po zsumowaniu indywidualnego podatku:

     6.644 zł + 8.444 zł = 15.088 zł.

Przypadek II - małżonkowie rozliczają się wspólnie

Obliczenie podatku:

     (40.000 zł + 50.000 zł) : 2 = 45.000 zł,

     [(45.000 zł x 18%) - 556,02 zł)] x 2 = 15.087,96 zł, po zaokrągleniu do pełnego złotego 15.088 zł.

Wniosek

Z porównania wysokości zobowiązania podatkowego wyliczonego w przypadku I i II wynika, że decyzja o wspólnym opodatkowaniu małżonków w sytuacji gdy osiągają oni dochody mieszczące się w tym samym przedziale skali podatkowej, nie przyniesie oszczędności podatkowych (15.088 zł - 15.088 zł = 0 zł).


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60