Ostatnia aktualizacja: 26.11.2015 r., godz. 11:09
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 415.517
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PORADNIK VAT
 
D.OBRÓT Z ZAGRANICĄ
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Stawka 0% w WDT - warunki stosowania i sposób deklarowania

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest szczególnym rodzajem dostawy, która uprawnia do zastosowania stawki 0%. W ustawie o VAT w art. 42, szczegółowo wymienione zostały warunki umożliwiające zastosowanie obniżonej stawki VAT dla WDT.


1. Identyfikacja stron transakcji

Pierwszy z warunków dotyczy właściwej identyfikacji podatkowej nabywcy i dostawcy.

Nabywca musi być podatnikiem posiadającym właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej (w szczególnych przypadkach wystarczy, że nabywcą jest osoba prawna niebędąca co prawda podatnikiem, ale zidentyfikowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, a w sytuacji gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu lub wyroby akcyzowe - status nabywcy jest obojętny).

Podatnik dokonujący dostawy również musi posiadać taki numer i podawać własny numer oraz numer nabywcy na fakturze stwierdzającej dostawę towarów. Wyjątkiem jest wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu, dla której bez względu na status dostawcy, tj. czy jest podatnikiem zarejestrowanym czy nie, obowiązek podatkowy powstanie na zasadach dotyczących tej procedury.


2. Dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0%

Aby daną dostawę opodatkować według stawki 0%, dostawca - polski podatnik VAT - przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa Wspólnoty. Dowody, o których mowa, są wymienione w kolejnych ustępach omawianego art. 42 i są to:

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, lub - w przypadku gdy wywóz dokonywany jest własnym środkiem transportu - dokument potwierdzający dane nabywcy i odbiorcy, adres dostawy, określenie towarów i ich ilości, potwierdzenie ich przyjęcia przez nabywcę, dane identyfikacyjne środka transportu;

 • kopia faktury;

 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku;

 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;

 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;

 • dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania.

W sytuacji gdy wywóz towarów dokonywany jest przy pomocy środka transportu dostawcy lub nabywcy, a także w sytuacji gdy na podstawie innych posiadanych dokumentów dostawca nie może uwiarygodnić faktu dostarczenia towaru do nabywcy, podatnik powinien posiadać dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (art. 42 ust. 11 pkt 4).

W sumie, „ze względów bezpieczeństwa”, warto gromadzić całość dokumentacji związanej z daną transakcją, pamiętając przy tym, aby w dokumentach posługiwać się zawsze właściwymi numerami identyfikacyjnymi obydwu stron transakcji.

Warto przy tym zasygnalizować, iż w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu, a nabywca nie jest zidentyfikowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, bądź też wywóz środka transportu dokonywany jest bez użycia innego środka transportu, podatnik oprócz obowiązkowo wystawianej faktury musi również wystawić dodatkowo tzw. „dokument wywozu”, zawierający dane umożliwiające prawidłową identyfikację podatnika dokonującego dostawy, nabywcy oraz dostarczanego nowego środka transportu wymienione w art. 42 ust. 5 ustawy o VAT.

Jeżeli zatem podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy będzie dysponował kompletem dokumentów potwierdzających fakt dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, może wykazać tę dostawę jako opodatkowaną według stawki 0%.

Omawiając zagadnienie opodatkowania WDT należy zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone do ustawy o VAT z dniem 1 stycznia 2010 r.

Według nowych reguł, WDT od 1 stycznia 2010 r. rozliczane jest w zależności od tego, czy podatnik rozlicza się kwartalnie czy miesięcznie.

Nie jest przy tym ważne (przy rozliczeniach miesięcznych), którego z kolei miesiąca w danym kwartale dotyczy transakcja.

Ułatwia to nieco opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych. Przepisy w tym zakresie są mniej skomplikowane dla podatników, choć na pierwszy rzut oka może niezbyt czytelne.


3. WDT w deklaracjach VAT składanych za okresy miesięczne

Z dniem 1 stycznia 2010 r. art. 42 ust. 12 pkt 2 ustawy, zmienił swoje brzmienie. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy którzy nie posiadają dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy do dnia złożenia deklaracji za okres miesięczny, w którym miała miejsce dostawa, nie wykazują tej dostawy w ewidencji za ten okres. Dostawa ta będzie wykazana w ewidencji za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla danego towaru w kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatnik za ten kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy nie będzie posiadał dowodów na dostarczenie towarów nabywcy.

Uwaga

W uproszczeniu można powiedzieć, że podatnik, który przed upływem kolejnych dwóch terminów do złożenia deklaracji nie posiada dowodów na dostarczenie towarów nabywcy, nie wykaże WDT ani w rozliczeniu za miesiąc dokonania dostawy, ani w rozliczeniu za drugi w kolejności miesiąc, lecz dopiero w rozliczeniu za trzeci miesiąc po miesiącu dokonania dostawy.

Przykład

Polski producent mebli biurowych na zamówienie niemieckiego nabywcy (podatnika VAT UE) dokonał w 15 stycznia 2010 r. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Polski dostawca rozlicza się miesięcznie.

 • Jeżeli dokumenty potwierdzające WDT wpłynęłyby do podatnika do 25 lutego 2010 r. - podatnik wykazałby WDT ze stawką 0% w deklaracji za styczeń 2010 r.

 • Jeżeli dokumenty potwierdzające WDT wpłyną do podatnika pomiędzy 26 lutym 2010 r. a 25 marca 2010 r. - podatnik skoryguje deklarację za styczeń 2010 r. wykazując w niej dokonane WDT. Jeśli dokumenty w tym okresie nie wpłyną - dostawa nadal nie będzie wykazana w deklaracji.

 • Jeżeli dokumenty potwierdzające WDT wpłyną do podatnika pomiędzy 26 marca 2010 r. a 26 kwietnia 2010 r. (25 kwietnia przypada w niedzielę) - podatnik wykaże WDT ze stawką 0% poprzez korektę deklaracji za styczeń. Jeżeli dokumenty nie wpłyną do 26 kwietnia podatnik wykaże obrót ze stawką krajową w deklaracji za marzec 2010 r.

 • Jeżeli dokumenty potwierdzające dokonanie WDT wpłyną do podatnika po 26 kwietnia 2010 r., to z chwilą otrzymania dokumentów podatnik dokona korekty deklaracji za marzec („zerując” wykazaną tam dostawę krajową) oraz deklaracji za styczeń (wykazując WDT).

Kliknij, aby powiększyć obraz

4. WDT w deklaracjach VAT składanych za okresy kwartalne

Dla podatników rozliczających się kwartalnie brak odpowiednich dokumentów do dnia złożenia deklaracji będzie skutkował tym, że dostawa nie będzie wykazywana w rozliczeniu za kwartał, w którym dokonano WDT, lecz w deklaracji za następny okres rozliczeniowy (czyli za kolejny kwartał).
 

Przykład

Podatnik rozliczający się kwartalnie dokonał WDT 17 lutego br. Jeżeli dokumenty potwierdzające WDT nie wpłyną przed terminem do złożenia deklaracji za kwartał, w którym dokonano dostawy - nie będzie ona wykazywana w deklaracji za ten kwartał.

Jeżeli dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% podatnik otrzyma po złożeniu deklaracji VAT za I kwartał, lecz przed złożeniem deklaracji VAT za II kwartał, podatnik skoryguje deklarację VAT za I kwartał i wykaże WDT ze stawką 0%.

Jeżeli natomiast do dnia złożenia deklaracji VAT za II kwartał (do 26 lipca br. - 25 lipca przypada w niedzielę), podatnik nie otrzyma ww. dokumentów, wykaże tę transakcję w deklaracji za II kwartał jako dostawę krajową, ze stawką VAT odpowiednią dla dostawy tego towaru w kraju. Po otrzymaniu stosownych dokumentów podatnik skoryguje deklaracje VAT za:

 • I kwartał - korekta sprzedaży wewnątrzwspólnotowej (korekta „in plus”),

 • II kwartał - korekta sprzedaży krajowej (korekta „in minus”).

Podatnik skoryguje również odpowiednio informację podsumowującą.

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60