Ostatnia aktualizacja: 26.11.2015 r., godz. 13:03
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 415.517
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI
 
B.RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
 III.Ustalanie wyniku finansowego
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Ogólne zasady ustalania wyniku finansowego

Wynik finansowy danej jednostki ustalany jest na koncie 86 "Wynik finansowy". Na koniec roku obrotowego na konto to przenosi się wszystkie zrealizowane (należne) jednostce przychody i koszty związane z tymi przychodami, straty i zyski nadzwyczajne, a także podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.
 

Ustalony przez jednostkę na koncie 86 wynik finansowy w postaci zysku netto (saldo Ma konta 86) lub straty netto (saldo Wn konta 86) wykazywany jest w pasywach bilansu w pozycji A.VIII. "Zysk (strata) netto" odpowiednio jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy od przyjętego przez jednostkę sposobu sporządzania rachunku zysków i strat (w postaci porównawczej lub kalkulacyjnej) oraz zasad ewidencji i rozliczania kosztów.

Porównawczy rachunek zysków i strat może być stosowany, gdy jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko w układzie rodzajowym (na kontach zespołu 4) lub jednocześnie w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (na kontach zespołu 4 i 5). Wykluczone jest stosowanie tego wariantu w sytuacji, gdy jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 5. W sytuacji gdy jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 5 lub jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5, może być stosowany wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.

Oba warianty rachunku zysków i strat dają ten sam rezultat (wynik) - wynik finansowy obliczony według wariantu porównawczego ma taką samą wartość, jak wynik finansowy obliczony według wariantu kalkulacyjnego.

Niezależnie od sposobu sporządzania rachunku zysków i strat na konto 86 "Wynik finansowy" przenoszone są uzyskane przez jednostkę przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia), pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty operacji finansowych, zyski i straty nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.

W jednostkach sporządzających porównawczy rachunek zysków i strat na konto 86 "Wynik finansowy" przenoszone są ponadto:

 • wszystkie poniesione koszty rodzajowe, zgromadzone na koncie 40 "Koszty według rodzajów",


 •  
 • zmniejszenia bądź zwiększenia stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów - w korespondencji z kontem 49 "Rozliczenie kosztów",


 •  
 • obroty wewnętrzne - w korespondencji z kontem 79-0 "Obroty wewnętrzne".

W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat metodą porównawczą i prowadzenia równocześnie kont zespołu 4 i 5 przeksięgowania konta 49 "Rozliczenie kosztów" na konto wyniku finansowego dokonuje się po uwzględnieniu księgowania na tym koncie:

 • salda konta 70-1 "Koszt sprzedanych produktów" (Wn konto 49, Ma konto 70-1) oraz


 •  
 • salda konta 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych" (Wn konto 49, Ma konto 79-1).

Natomiast w jednostkach sporządzających kalkulacyjny rachunek zysków i strat na konto "Wynik finansowy" przenoszone są ponadto:

 • rzeczywisty koszt wytworzenia sprzedanych produktów, ujmowany na koncie 70-1 "Koszt sprzedanych produktów",


 •  
 • koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży - jeżeli nie obciążają konta 70-1 "Koszt sprzedanych produktów".

Przy sporządzaniu rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym przy jednoczesnym stosowaniu ewidencji księgowej kosztów w układzie rodzajowym i według miejsc ich powstawania (zespół 4 i 5), koszty rodzajowe nie są przenoszone na konto 86. Salda tych kont są na koniec roku obrotowego przenoszone na stronę Wn konta 49 "Rozliczenie kosztów".


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60