Ostatnia aktualizacja: 8.12.2016 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 327.908
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości  »  Nr 4 z dnia 20.02.2010  »  Załączniki do rozporządzenia  »  Załącznik nr 5 Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, ...

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Załącznik nr 5 Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej

źródło:
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2010
Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych
Załącznik nr 5

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO,
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

WZÓR

 
Nazwa i adres 
jednostki sprawozdawczej 

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer identyfikacyjny REGON
BILANS 
jednostki budżetowej, 
zakładu budżetowego, 
gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej 
sporządzony na 
dzień. . . . . . . . 200……r.
Adresat 

 
. . . . . . . . . . . . . . . .
wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA
Stan na początek roku
Stan na koniec
roku
PASYWA
Stan na początek roku
Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe     A. Fundusz    
I. Wartości niematerialne i prawne     I. Fundusz jednostki    
II. Rzeczowe aktywa trwałe     II. Wynik finansowy netto    
1. Środki trwałe     1.1. Zysk netto (+)    
1.1. Grunty     1.2. Strata netto (-)    
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     III. Nadwyżka środków obrotowych (-)    
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny     IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)    
1.4. Środki transportu     V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek    
1.5. Inne środki trwałe     VI. Inne    
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)      B. Fundusze celowe    
3. Środki przekazane na poczet inwestycji     1.1. . . . . . . . . . . . .    
III. Należności długoterminowe     1.2. . . . . . . . . . . . .    
IV. Długoterminowe aktywa finansowe     C. Zobowiązania długoterminowe    
1.1. Akcje i udziały     D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne    
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe     I. Zobowiązania krótkoterminowe    
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe     1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług    
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek     1.2. Zobowiązania wobec budżetów    
B. Aktywa obrotowe     1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych    
I. Zapasy     1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń    
1.1. Materiały     1.5. Pozostałe zobowiązania    
1.2. Półprodukty i produkty w toku     1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)     
1.3. Produkty gotowe     1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych    
1.4. Towary     1.8. Rezerwy na zobowiązania    
II. Należności krótkoterminowe     II. Fundusze specjalne    
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług     1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    
1.2. Należności od budżetów     1.2. Inne fundusze    
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych     E. Rozliczenia międzyokresowe    
1.4. Pozostałe należności     I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów    
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych     II. Inne rozliczenia międzyokresowe    
III. Środki pieniężne     F. Inne pasywa    
1.1. Środki pieniężne w kasie          
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych          
1.3. Inne środki pieniężne          
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe          
V. Rozliczenia międzyokresowe          
C. Inne aktywa          
           
Suma aktywów     Suma pasywów    

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Umorzenie środków trwałych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Odpisy aktualizujące należności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .
(główny księgowy) 
. . . . . . . . . . . . . . .
(rok, miesiąc, dzień) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kierownik jednostki) 

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60