Ostatnia aktualizacja: 30.11.2015 r., godz. 13:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 386.218
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
PORADNIK VAT
 
A.KONIECZNIE PRZECZYTAJ
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Projekty nowych rozporządzeń w sprawie VAT

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (http://legislacja.rcl.gov.pl) ukazały się projekty rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 8 października 2013 r. w sprawie:

1) towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych,

2) zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień,

3) wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowe rozporządzenia zostaną wydane w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.), które wejdą w życie od 1 stycznia 2014 r.

Regulacje zawarte w ww. projektach są w przeważającej części kontynuacją obecnie obowiązujących rozwiązań określonych w rozporządzeniu w sprawie VAT. Prawodawca wprowadził w nich jednak pewne zmiany. Najważniejsze z nich opisujemy poniżej.


» Zbycie gruntów użytkowanych wieczyście

W świetle obowiązującego § 7 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia w sprawie VAT sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki i budowle, opodatkowana jest według stawki właściwej dla budynków (budowli). Jeżeli np. dla budynku właściwa jest stawka 8%, to zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym te budynki są posadowione, opodatkowane jest również tą stawką VAT.

Pierwszy z wymienionych na wstępie projektów zakłada zniesienie wskazanego zapisu rozporządzenia. Nie oznacza to jednak, iż zbycie tych praw będzie opodatkowane inaczej niż obecnie. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, uchwałą NSA z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS 2/11 sprzedaż prawa użytkowania gruntu została uznana za dostawę towarów w myśl. art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie zaś z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że stawka podatku właściwa dla budynków lub budowli (lub ich części) determinuje stawkę właściwą dla zbycia prawa użytkowania wieczystego. Uznano zatem, że nie ma potrzeby utrzymywania takiego zapisu w rozporządzeniu, bowiem przepis dotyczący tej czynności uregulowany jest bezpośrednio w ustawie o VAT (od 1 stycznia 2014 r. w art. 29a ust. 8).

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT nie przewiduje także zwolnienia z VAT dla zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu przeznaczonego dla celów rolniczych.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: "(...) Zbycie (...) prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, jak również oddanie tych gruntów w użytkowanie wieczyste, objęte będą regulacją art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (zwolnienia dla dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane). Do powyższych przypadków będą miały zatem zastosowanie uregulowania ustawy o VAT, co oznacza, że nie ma potrzeby dalszego utrzymywania (...) przepisów rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. w odniesieniu do omawianych czynności. (...)"


» Sprzedaż samochodów

Przepis § 3 ust. 1 pkt 23 projektu rozporządzania w sprawie zwolnień z VAT zawiera regulacje zwalniające z opodatkowania VAT dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej niż 6.000 zł (lub odpowiednio 50%, nie więcej jednak niż 5.000 zł).

W związku ze zmianą ustawy o VAT w zakresie towarów używanych (zmiana art. 43 ust. 1 pkt 2), wykreślono warunek używania tych pojazdów przez pół roku. Oznacza to, że sprzedaż samochodu osobowego, nawet po kilku dniach od zakupu, będzie korzystała ze zwolnienia z VAT. W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że: "(...) ostatecznie kwestia zasad opodatkowania dostawy samochodów używanych, w stosunku do których przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego, zostanie uregulowana nową propozycją legislacyjną w związku z pracami implementującymi decyzję derogacyjną dotyczącą samochodów. (...)"


» Czynności wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego

W przepisach projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT nie znalazły się także regulacje zwalniające czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W związku z ukształtowaną linią orzeczniczą, zgodnie z którą dla czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania z zakresu władzy publicznej ma zastosowanie wyłączenie z VAT, zbędne było określanie zwolnienia z VAT dla tych czynności.


» Dostawa towarów dokonywana przez organizacje pożytku publicznego

Zmieniono brzmienie przepisów dotyczących zwolnienia (i warunków jego stosowania) dla dostawy towarów dokonywanych przez organizację pożytku publicznego, poprzez usunięcie odniesień do przepisów o zbiórkach publicznych (§ 3 ust. 1 pkt 3 projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień od VAT).


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60