Ostatnia aktualizacja: 25.04.2018 r., godz. 14:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 259.349
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Poradnika VAT  »  Nr 7 z dnia 10.05.2013  »  KOREKTA SPRZEDAŻY ZAEWIDENCJONOWANEJ W KASIE REJESTRUJĄCEJ  »  Korekta błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Korekta błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży

źródło:
Dodatek nr 7 do Poradnika VAT nr 9 z dnia 10.05.2013
Kasy rejestrujące w 2013 r.

Zasady dokonywania korekty obrotu w związku z popełnieniem tzw. oczywistych pomyłek zostały uregulowane w § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas. W myśl tego przepisu, w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznej jej korekty poprzez ujęcie w odrębnej ewidencji:

 • błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego),
   
 • krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Ponadto, podatnik zobowiązany jest do ponownego zaewidencjonowania przy zastosowaniu kasy sprzedaży, ale już w prawidłowej wysokości (§ 3 ust. 6 rozporządzenia).

Uwaga

W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży przy użyciu kasy, podatnik zobowiązany jest do:

  • niezwłocznego dokonania korekty pomyłki poprzez jej ujęcie w odrębnie prowadzonej ewidencji,
    
  • zaewidencjonowania sprzedaży w prawidłowej wysokości.
Przykład

Sprzedawca pod koniec kwietnia br. błędnie wpisał kod jednego ze sprzedawanych artykułów, przez co obrót został zawyżony (zaewidencjonowano sprzedaż o wartości brutto 123,00 zł i podatek należny 23,00 zł, zamiast o wartości brutto 60,00 zł, podatek należny VAT 11,22 zł). Popełniony błąd podatnik ujął w ewidencji pomyłek za kwiecień 2013 r. oraz zarejestrował sprzedaż w kasie w prawidłowej wysokości.

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór ewidencji pomyłek zarejestrowanych w kasie fiskalnej.

Ewidencja pomyłek zarejestrowanych w kasie fiskalnej za kwiecień 2013 r.
Sprzedawca: Zofia Kozłowska
ul. Miła 4
66-300 Międzyrzecz
NIP: 9999999999

Punkt sprzedaży: Międzyrzecz, ul Nowa 5

Numer ewidencyjny kasy fiskalnej: 123456

Lp.

Błędnie zaewidencjonowana sprzedaż

Opis przyczyny i okoliczności
popełnienia pomyłki

Wartość sprzedaży
brutto

Podatek należny

1.

123,00

23,00

Błędnie zastosowany kod produktu (nowy asortyment)

Zofia Kozłowska
...........................
(podpis wystawiającego)

Zwrócić należy uwagę, że w przypadku zwrotów towarów czy uznanych reklamacji (o których mowa w pkt 1) podatnik do prowadzonej odrębnej ewidencji ma obowiązek dołączenia dokumentu potwierdzającego sprzedaż (np. paragonu fiskalnego czy wydruku z terminala, przy płatności bezgotówkowej). Natomiast w sytuacji, gdy popełniono oczywistą pomyłkę, podatnik w celu dokonania jej korekty jest zobowiązany dołączyć oryginał paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła ta pomyłka.

Oryginał paragonu fiskalnego zawsze otrzymuje kupujący, dlatego też trudno jest jednoznaczne stwierdzić, czy w przypadku jego braku organy podatkowe będą przyznawały prawo do dokonania stosownej korekty.

Dotychczas organy nie kwestionowały dokonywania przez podatników korekty na podstawie innych dokumentów potwierdzających transakcję sprzedaży, czego przykładem jest interpretacja indywidualna z 18 kwietnia 2012 r., nr IBPP3/443-76/12/KG wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Organ podatkowy uznał, że oryginał paragonu nie jest jedynym dokumentem przesądzającym o stanie faktycznym, który znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dowodzenie zaistnienia błędu, będącego podstawą dokonania korekty, na podstawie innych dokumentów aniżeli oryginał paragonu fiskalnego, nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. W tej sytuacji, w opinii fiskusa ciężar dowodu znajduje się po stronie podatnika, który w prowadzonej przez siebie dokumentacji powinien posiadać dowody potwierdzające stan rzeczywisty.

Organ podatkowy podkreślił ponadto, że dopuszczalne jest w przypadkach braku oryginału paragonu, oparcie się na innych dowodach (np. dokumencie gwarancji, numerze seryjnym itp.). Taka korekta jest również możliwa w sytuacji, gdy podatnik ma pewność, iż towar został przez niego sprzedany i jest w stanie, w sposób niebudzący wątpliwości, fakt ten wykazać.

Z kolei w interpretacji indywidualnej z dnia 29 czerwca 2012 r., nr IPPP2/443-340/12-2/IZ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził m.in.: "(...) Wnioskodawca może w związku z udokumentowaniem świadczonej usług zarówno fakturą VAT, jak i zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej, mimo nieposiadania oryginału paragonu, dokonać obniżenia obrotu i kwot podatku należnego wynikającego z ewidencji prowadzonej przy użyciu kasy rejestrującej. Wnioskodawca bowiem w celu udokumentowania okoliczności powodującej korektę obrotu wynikającego z ewidencji sprzedaży prowadzonej przy użyciu kasy rejestrującej zamierza uzyskać od kontrahentów potwierdzenia, których członków klubu dotyczyła sprzedaż usług udokumentowana fakturą. Wydruk z wewnętrznego systemu do obsługi klubu fitness (...) będzie stanowił dowód zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i posłuży jako podstawa do korekty sprzedaży błędnie zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej. (...)"

Zauważyć należy, że ww. przytaczane interpretacje dotyczyły stanu faktycznego, w którym przepisy dotyczące kas nie określały, czy dokonanie korekty możliwe jest jedynie po otrzymaniu paragonu od klienta. Czy podobnie w świetle obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r. nowych przepisów w sprawie kas rejestrujących, korzystne dla podatników stanowiska będą zajmowały organy podatkowe, trudno jest przewidzieć. Na rozstrzygnięcie w tej kwestii należy trochę poczekać.

Uwaga

Podatnicy mają obowiązek zaprowadzenia odrębnych ewidencji zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług, oczywistych pomyłek od 1 października 2013 r.

Powyższe wynika z przepisu przejściowego zawartego w § 37 rozporządzenia w sprawie kas, zgodnie z którym, do dnia 30 września 2013 r. podatnicy mogą prowadzić ewidencję oraz zapewnić spełnienie warunków używania kas zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy, obowiązującymi na dzień 31 marca 2013 r.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60