Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 274.884
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Nabycie/leasing samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem a korekta VAT

źródło:
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2013
Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 lipca 2012 r., nr IPPP3/443-562/12-2/MPe; zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)

"(...) sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu samochodami lub wynajmu tych samochodów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze nie jest wystarczającą przesłanką pozwalającą na odliczenie pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. samochodów i pojazdów. Do nabycia takiego uprawnienia konieczne jest równoczesne przeznaczenie danego, konkretnego samochodu do odprzedaży lub do najmu.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, iż z przepisu art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a) i b) (...) ustawy nowelizującej (ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) wynika, że od nabycia samochodu osobowego przysługuje 100% odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej jego nabycie, pod warunkiem przeznaczenia przez podatnika tego samochodu wyłącznie na cele wynajmu przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy lub przeznaczenie go do odsprzedaży.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność m.in. w zakresie detalicznej sprzedaży samochodów, części samochodowych, usług serwisowych oraz najmu samochodów zastępczych. Spółka nabywa samochody osobowe, które mają służyć wyłącznie celom zarobkowego najmu przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Spółka zakłada, że część samochodów po 6-miesięcznym okresie najmu może być przeznaczona na różne cele prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, w tym jako samochody służbowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy przeznaczenie samochodów osobowych służących wyłącznie płatnemu najmowi przez okres co najmniej 6 miesięcy, a następnie używanie ich do różnych celów prowadzonej działalności nie powoduje obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego w całości (...).

(...) ograniczenie wynikające z art. 3 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem działalności podatnika jest wynajem pojazdów na okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Ponadto ustawodawca wskazuje, obok przeznaczenia samochodów na cele określone w tym przepisie, również na konieczność ich wykorzystywania, tj. fizycznego używania przez podmiot trzeci. Samochody przez ww. okres muszą być przeznaczone wyłącznie na ten cel. Powyższe oznacza, że po okresie 6 miesięcy podatnik może przeznaczyć pojazd, oprócz najmu, również na pozostałe cele prowadzonej działalności, zachowując pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane przepisy, należy stwierdzić, że w związku z faktem, iż samochody, o których mowa we wniosku, są używane do celów najmu przez co najmniej 6 miesięcy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu ich nabycia. Przeznaczenie samochodów po upływie ww. okresu na inne cele prowadzonej działalności gospodarczej, w tym jako samochody służbowe, nie spowoduje utraty prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego w całości z tytułu nabycia takich samochodów (podkreśl. red.). (...)"

* * *

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 października 2012 r., nr IPTPP4/443-499/12-7/OS; zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)

"(...) Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do ich dokonania zostały określone w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 7 ustawy, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-6 ww. artykułu, regulujące kwestię korekty podatku naliczonego.

Przepis ten bezwzględnie ma zastosowanie w sytuacji, gdy podatnik nabywając towar bądź usługę z przeznaczeniem do działalności opodatkowanej, miał prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu, a następnie zmienione zostało przeznaczenie tych towarów poprzez skorzystanie z prawa do zwolnienia podmiotowego lub rozpoczęcie wykorzystywania ich częściowo lub wyłącznie do czynności zwolnionych.

Natomiast regulacja ta nie będzie miała zastosowania do sytuacji opisanej we wniosku, gdyż nie ulegnie zmianie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od usługi leasingu operacyjnego wynajmowanego samochodu.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną. W ramach działalności od czerwca 2012 r. dodatkowym przychodem ma być odpłatny wynajem samochodów osobowych. Przedmiot tej działalności został wpisany do ewidencji działalność gospodarczej (...). W tym celu w czerwcu Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu z opcją jego dalszego wynajmu bądź dzierżawy. Samochód osobowy będzie wynajmowany na okres przekraczający 6 miesięcy. Dlatego w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2012 r. odliczono 100% VAT od opłaty wstępnej oraz opłaty manipulacyjnej. Po upływie 6 miesięcy samochód zostanie przeznaczony też na inną działalność opodatkowaną podatkiem VAT. Faktury dokumentujące opłatę wstępną, opłatę manipulacyjną oraz raty leasingowe dotyczące samochodu będącego przedmiotem wniosku są i będą wystawiane na Wnioskodawcę. Również faktury dokumentujące zakup paliwa do samochodu będącego przedmiotem wniosku są i będą wystawione na Wnioskodawcę. Przedmiotowy samochód jest i będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Po upływie 6-miesięcznego wynajmu samochód będący przedmiotem wniosku będzie nadal przeznaczony na wynajem i na potrzeby innej opodatkowanej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 91 ustawy. Samochód będzie nadal służył czynnościom opodatkowanym, nastąpi jedynie zmiana sposobu wykorzystania samochodu z najmu na inną działalność opodatkowaną. Nie wystąpi więc konieczność korygowania podatku odliczonego z faktur dokumentujących czynsz leasingowy (podkreśl. red.).

Reasumując, Wnioskodawca, po ewentualnym zakończeniu umowy najmu po upływie co najmniej sześciu miesięcy jej trwania i przeznaczeniu przedmiotowego samochodu do innych czynności opodatkowanych, nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących leasing operacyjny wynajmowanego samochodu osobowego. (...)"


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „ZASADY ODLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW WYKORZYSTYWANYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Wybrane orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych


Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60