Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015 r., godz. 13:01  Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 462.832
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
BIULETYN INFORMACYJNY dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych
nr 10   z dnia 1.04.2013

 
I.ZASADY ODLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW WYKORZYSTYWANYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 6.Odpowiedzi na pytania Czytelników
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Czy odliczanie VAT z faktur za naprawy samochodów limitowane jest "kilometrówką"?

W prowadzonej działalności użytkuję samochód osobowy niewprowadzony do ewidencji środków trwałych. Prowadzę ewidencję przebiegu pojazdu. W miesiącach, w których dokonuję napraw samochodu, kwota limitu wynikająca z liczby przejechanych kilometrów jest znacznie niższa od wartości poniesionych wydatków (paliwo, naprawy). Czy pomimo wystąpienia takiej sytuacji możliwe jest odliczanie VAT z faktur za naprawy i w jakim zakresie?

Odliczanie VAT z faktur za naprawy samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych jest możliwe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane przez czynnego podatnika VAT do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi temu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z pewnymi nieistotnymi tutaj zastrzeżeniami. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu m.in. nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT).

W tym miejscu należy zaakcentować, że obecnie przepisy ustawy o VAT nie uzależniają możliwości odliczenia podatku VAT z faktury od tego, czy wydatek udokumentowany tą fakturą mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, czy też nie. Główne kryterium to istnienie związku wydatku ze sprzedażą opodatkowaną.

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z użytkowaniem w działalności gospodarczej auta osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Prawidłowe jest zatem postępowanie polegające na rozliczaniu kosztów eksploatacji tego auta w oparciu o ewidencję przebiegu pojazdu. Jest to jednak ewidencja stosowana dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, a nie podatku VAT. Ponieważ chodzi o auto osobowe, to nie ma możliwości odliczania podatku VAT zawartego w cenie paliwa; wydatki na naprawy czy konserwację temu obostrzeniu jednak nie podlegają i VAT z nich można odliczać. Czy jednak fakt przekraczania przez te wydatki limitów wyznaczanych ewidencją przebiegu wpływa na możliwy zakres odliczenia?

W przytoczonym na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT mowa jest o możliwości odliczania VAT naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane w działalności opodatkowanej VAT. Samochód użytkowany w oparciu o ewidencję przebiegu pojazdu zazwyczaj jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, ale jednocześnie służy innym celom (zwykle prywatnym) właściciela. Najróżniejsze są też proporcje pomiędzy intensywnością wykorzystywania pojazdu w obu tych sferach. Czy wobec powyższego można postawić tezę, że wykroczenie pewnych wydatków eksploatacyjnych poza limit określony ewidencją przebiegu pojazdu będzie równoznaczne z tym, że wydatki wykroczyły poza zakres związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych? Naszym zdaniem - nie.

Pierwszy argument już powołaliśmy - ewidencja przebiegu pojazdu służy wyłącznie do celów opodatkowania podatkiem dochodowym. Kolejny, oparty na prostej logice, jest taki, że jeżeli nie wykonamy naprawy pojazdu, to przestanie on być zdatny do użytkowania, w tym w ramach działalności gospodarczej. Zatem związek funkcjonalny wciąż istnieje, mimo że wydatek mógł częściowo, lub nawet w całości, nie zmieścić się w limicie wyznaczonym ewidencją przebiegu pojazdu. Pozostaje pytanie o zakres odliczenia. Jeśli auto jest użytkowane tylko w działalności gospodarczej (a ta jest w całości opodatkowana VAT), to pytanie to staje się bezprzedmiotowe - nie ulega wątpliwości, że VAT można odliczyć w całości. Co jednak, jeśli auto użytkowane jest również poza działalnością? Tu sprawa jest nieco bardziej złożona. Przede wszystkim nie jest zasadne arbitralne określanie przez podatnika zakresu możliwego odliczenia VAT z danej faktury w oparciu o kryteria inne niż ustawowe. Spójrzmy na powołany na wstępie art. 86 ust. 2 ustawy o VAT: mowa w nim o tym, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. To właśnie sumy kwot podatku z faktur (a nie ich dowolnie wyodrębniane części) tworzą kwoty podatku naliczonego. Te sumy podatnik ma obowiązek zakwalifikować do jednej z grup czynności: wyłącznie opodatkowanych, opodatkowanych i zwolnionych, oraz wyłącznie zwolnionych. VAT z faktur zaliczonych do tej pierwszej grupy odlicza się w całości, do grupy drugiej - częściowo, w oparciu o udział sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem, zaś VAT z faktur zaliczonych do grupy trzeciej nie podlega odliczeniu. To właśnie te związki funkcjonalne pomiędzy wydatkiem a rodzajem sprzedaży wyznaczają zakres możliwego odliczenia. W omawianej sytuacji, przy założeniu, że auto jest użytkowane zarówno w działalności gospodarczej, jak i poza nią, mamy do czynienia z jeszcze inną sytuacją, gdzie VAT naliczony z faktury za naprawę auta jest związany ze sprzedażą opodatkowaną oraz równocześnie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu (użytkowanie auta w sferze prywatnej). Jest to wprawdzie sytuacja przewidziana w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, jednakże zastosowanie odliczenia proporcjonalnego w oparciu o obrót nie będzie tu możliwe. W mianowniku proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3, nie uwzględnia się bowiem czynności niepodlegających opodatkowaniu, a jedynie czynności opodatkowane i zwolnione z VAT (potwierdzają to interpretacje podatkowe). Również ewentualne próby proporcjonalnego rozliczania w odniesieniu np. do udziału przejechanych kilometrów na cele firmowe w całkowitym przebiegu pojazdu w okresie rozliczeniowym w VAT nie będą poprawne. Do takich rozliczeń należy bowiem używać wyłącznie kryteriów i narzędzi wynikających z ustawy o VAT.

Podsumowując:

Limit wyznaczony ewidencją przebiegu pojazdu nie ma wpływu na zakres możliwego odliczenia VAT od faktur za naprawy (części zamienne, przeglądy, konserwację, itp.) samochodu. Równolegle, wobec braku przepisów, w oparciu o które można by wyodrębniać i wartościowo przypisywać takie wydatki do działalności opodatkowanej oraz do sfery leżącej poza taką działalnością, uważamy, że VAT zawarty w tych fakturach będzie podlegał odliczeniu w całości, także wówczas, gdy wydatek nie mieści się w limicie wynikającym z ewidencji przebiegu pojazdu. Podatnik powinien jednak umieć udowodnić, że samochód ten służy działalności opodatkowanej.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60