Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 12:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 274.884
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Czy odliczanie VAT z faktur za naprawy samochodów limitowane jest "kilometrówką"?

źródło:
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2013
Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych

W prowadzonej działalności użytkuję samochód osobowy niewprowadzony do ewidencji środków trwałych. Prowadzę ewidencję przebiegu pojazdu. W miesiącach, w których dokonuję napraw samochodu, kwota limitu wynikająca z liczby przejechanych kilometrów jest znacznie niższa od wartości poniesionych wydatków (paliwo, naprawy). Czy pomimo wystąpienia takiej sytuacji możliwe jest odliczanie VAT z faktur za naprawy i w jakim zakresie?

Odliczanie VAT z faktur za naprawy samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych jest możliwe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane przez czynnego podatnika VAT do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi temu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z pewnymi nieistotnymi tutaj zastrzeżeniami. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu m.in. nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT).

W tym miejscu należy zaakcentować, że obecnie przepisy ustawy o VAT nie uzależniają możliwości odliczenia podatku VAT z faktury od tego, czy wydatek udokumentowany tą fakturą mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, czy też nie. Główne kryterium to istnienie związku wydatku ze sprzedażą opodatkowaną.

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z użytkowaniem w działalności gospodarczej auta osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Prawidłowe jest zatem postępowanie polegające na rozliczaniu kosztów eksploatacji tego auta w oparciu o ewidencję przebiegu pojazdu. Jest to jednak ewidencja stosowana dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, a nie podatku VAT. Ponieważ chodzi o auto osobowe, to nie ma możliwości odliczania podatku VAT zawartego w cenie paliwa; wydatki na naprawy czy konserwację temu obostrzeniu jednak nie podlegają i VAT z nich można odliczać. Czy jednak fakt przekraczania przez te wydatki limitów wyznaczanych ewidencją przebiegu wpływa na możliwy zakres odliczenia?

W przytoczonym na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT mowa jest o możliwości odliczania VAT naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane w działalności opodatkowanej VAT. Samochód użytkowany w oparciu o ewidencję przebiegu pojazdu zazwyczaj jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, ale jednocześnie służy innym celom (zwykle prywatnym) właściciela. Najróżniejsze są też proporcje pomiędzy intensywnością wykorzystywania pojazdu w obu tych sferach. Czy wobec powyższego można postawić tezę, że wykroczenie pewnych wydatków eksploatacyjnych poza limit określony ewidencją przebiegu pojazdu będzie równoznaczne z tym, że wydatki wykroczyły poza zakres związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych? Naszym zdaniem - nie.

Pierwszy argument już powołaliśmy - ewidencja przebiegu pojazdu służy wyłącznie do celów opodatkowania podatkiem dochodowym. Kolejny, oparty na prostej logice, jest taki, że jeżeli nie wykonamy naprawy pojazdu, to przestanie on być zdatny do użytkowania, w tym w ramach działalności gospodarczej. Zatem związek funkcjonalny wciąż istnieje, mimo że wydatek mógł częściowo, lub nawet w całości, nie zmieścić się w limicie wyznaczonym ewidencją przebiegu pojazdu. Pozostaje pytanie o zakres odliczenia. Jeśli auto jest użytkowane tylko w działalności gospodarczej (a ta jest w całości opodatkowana VAT), to pytanie to staje się bezprzedmiotowe - nie ulega wątpliwości, że VAT można odliczyć w całości. Co jednak, jeśli auto użytkowane jest również poza działalnością? Tu sprawa jest nieco bardziej złożona. Przede wszystkim nie jest zasadne arbitralne określanie przez podatnika zakresu możliwego odliczenia VAT z danej faktury w oparciu o kryteria inne niż ustawowe. Spójrzmy na powołany na wstępie art. 86 ust. 2 ustawy o VAT: mowa w nim o tym, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. To właśnie sumy kwot podatku z faktur (a nie ich dowolnie wyodrębniane części) tworzą kwoty podatku naliczonego. Te sumy podatnik ma obowiązek zakwalifikować do jednej z grup czynności: wyłącznie opodatkowanych, opodatkowanych i zwolnionych, oraz wyłącznie zwolnionych. VAT z faktur zaliczonych do tej pierwszej grupy odlicza się w całości, do grupy drugiej - częściowo, w oparciu o udział sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem, zaś VAT z faktur zaliczonych do grupy trzeciej nie podlega odliczeniu. To właśnie te związki funkcjonalne pomiędzy wydatkiem a rodzajem sprzedaży wyznaczają zakres możliwego odliczenia. W omawianej sytuacji, przy założeniu, że auto jest użytkowane zarówno w działalności gospodarczej, jak i poza nią, mamy do czynienia z jeszcze inną sytuacją, gdzie VAT naliczony z faktury za naprawę auta jest związany ze sprzedażą opodatkowaną oraz równocześnie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu (użytkowanie auta w sferze prywatnej). Jest to wprawdzie sytuacja przewidziana w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, jednakże zastosowanie odliczenia proporcjonalnego w oparciu o obrót nie będzie tu możliwe. W mianowniku proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3, nie uwzględnia się bowiem czynności niepodlegających opodatkowaniu, a jedynie czynności opodatkowane i zwolnione z VAT (potwierdzają to interpretacje podatkowe). Również ewentualne próby proporcjonalnego rozliczania w odniesieniu np. do udziału przejechanych kilometrów na cele firmowe w całkowitym przebiegu pojazdu w okresie rozliczeniowym w VAT nie będą poprawne. Do takich rozliczeń należy bowiem używać wyłącznie kryteriów i narzędzi wynikających z ustawy o VAT.

Podsumowując:

Limit wyznaczony ewidencją przebiegu pojazdu nie ma wpływu na zakres możliwego odliczenia VAT od faktur za naprawy (części zamienne, przeglądy, konserwację, itp.) samochodu. Równolegle, wobec braku przepisów, w oparciu o które można by wyodrębniać i wartościowo przypisywać takie wydatki do działalności opodatkowanej oraz do sfery leżącej poza taką działalnością, uważamy, że VAT zawarty w tych fakturach będzie podlegał odliczeniu w całości, także wówczas, gdy wydatek nie mieści się w limicie wynikającym z ewidencji przebiegu pojazdu. Podatnik powinien jednak umieć udowodnić, że samochód ten służy działalności opodatkowanej.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „ZASADY ODLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW WYKORZYSTYWANYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Wybrane orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych


Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60