Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015 r., godz. 13:01  Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 462.832
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
BIULETYN INFORMACYJNY dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 
I.INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Od nowego roku ulegną zmianie zasady korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej oraz z ulgi internetowej. Ponadto zostanie ograniczona kwotowo możliwość stosowania zryczałtowanych (50%) kosztów uzyskania przychodów m.in. przez twórców i artystów.

Wynika to z ustawy z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - opublikowanej w Dz. U. z 20 listopada 2012 r., pod poz. 1278.

Ustawa ta wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia. Wprowadzone przez nią zmiany omawiamy poniżej.

Jednak w zeznaniach podatkowych za 2012 r., które będziemy składać w pierwszych miesiącach przyszłego roku, należy rozliczyć ulgę prorodzinną, ulgę internetową, a w przypadku twórców - 50% koszty uzyskania przychodów - na dotychczasowych, "starych" zasadach.


1.1. Zmiany w zasadach korzystania z ulgi prorodzinnej

Ulga z tytułu wychowywania dzieci (tzw. ulga prorodzinna) podlega odliczeniu od podatku dochodowego, obliczonego według skali podatkowej. Zastosowanie ulgi prorodzinnej zależy od spełnienia przesłanek wskazanych w art. 27f ustawy o PDOF, który jednocześnie precyzuje reguły korzystania z tej ulgi.

Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym, ulga prorodzinna wynosi 92,67 zł miesięcznie (tj. 1.112,04 zł rocznie) na każde dziecko, w przypadku którego spełnione są przesłanki określone przez ustawodawcę. Nie ma przy tym znaczenia, ile dzieci wychowują rodzice, jak również ich sytuacja majątkowa.

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o PDOF, od 1 stycznia 2013 r. zasady korzystania z ulgi prorodzinnej ulegną jednak istotnym zmianom, a mianowicie:

 • rodzice, którzy wychowują troje i więcej dzieci uzyskają prawo do wyższej ulgi,
   
 • natomiast dla rodziców, którzy wychowują jedno dziecko, prawo do tej ulgi zostanie ograniczone, poprzez wprowadzenie limitu dochodów.


• Kryterium dochodowe dla rodziców jedynaka

Od 1 stycznia 2013 r. rodzice, którzy posiadają wyłącznie jedno dziecko, będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej (w wysokości 92,67 zł miesięcznie):

1) jeżeli łączne dochody małżonków pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim nie przekroczą w skali roku kwoty 112.000 zł,

2) w przypadku zaś osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego) i spełnia kryteria do uznania jej za osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu art. 6 ust. 4 ustawy o PDOF - o ile dochody tej osoby nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,

3) natomiast w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego) i nie wychowuje dziecka samotnie - jeżeli jej dochody nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 56.000 zł.

Wynika to ze znowelizowanego art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOF.

Wymaga podkreślenia, że za podatnika pozostającego w związku małżeńskim ustawodawca nie uważa osoby, w stosunku do której orzeczono separację oraz osoby pozostającej w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności (art. 27f ust. 2d ustawy o PDOF).

W łącznej kwocie dochodów, których wysokość decyduje o prawie rodziców jedynaka do ulgi prorodzinnej, trzeba będzie uwzględnić uzyskane w danym roku dochody, które podlegają opodatkowaniu:

 • według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o PDOF, czyli m.in. dochody ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia i o dzieło, z tytułu powołania do składu zarządu lub rady nadzorczej osoby prawnej), z działalności gospodarczej, z działów specjalnych produkcji rolnej, z emerytur i rent,
   
 • na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PDOF, czyli m.in. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną,
   
 • 19% podatkiem liniowym na podstawie art. 30c ustawy o PDOF, czyli dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

Co istotne - należy brać tu pod uwagę dochody obliczone jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania oraz pomniejszone o zapłacone (lub potrącone przez płatnika ze środków podatnika) składki na ubezpieczenia społeczne (art. 27f ust. 2a ustawy o PDOF).


• Rodzice z dwójką dzieci

W przypadku rodziców, którzy posiadają dwoje dzieci, dotychczasowe zasady korzystania z ulgi prorodzinnej nie ulegną zmianie. Oznacza to, że będą oni mogli korzystać z ulgi prorodzinnej (w wysokości 92,67 zł miesięcznie, a w skali roku 1.112,04 zł) na każde dziecko.

Warto przy tym zauważyć, że omawiane odliczenie przysługuje również w sytuacji, gdy kolejne dziecko urodziło się 31 grudnia (art. 27f ust. 2b ustawy o PDOF).


• Rodzice z trójką i więcej dzieci

Rodzice, którzy posiadają troje i więcej dzieci, od 1 stycznia 2013 r. będą mogli korzystać z ulgi prorodzinnej:

 • na pierwsze i na drugie dziecko odpowiednio w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (tj. w skali roku po 1.112,04 zł),
   
 • na trzecie dziecko w wysokości 139,01 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (tj. 1.668,12 zł rocznie),
   
 • na czwarte i każde kolejne dziecko w wysokości 185,34 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (tj. 2.224,08 zł w skali roku).

Wynika to ze znowelizowanego art. 27f ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOF.

Przykładowo - małżonkowie wychowujący przez cały 2013 r. czworo dzieci, na które przysługuje ulga prorodzinna, będą mieli prawo odliczyć od podatku dochodowego za ten rok ulgę w łącznej wysokości 6.116,28 zł.


1.2. Ulga internetowa tylko dla tych, którzy wcześniej z niej nie korzystali

W zeznaniu podatkowym za 2012 r. wszyscy podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy według skali podatkowej albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą odliczyć od dochodu (odpowiednio od przychodu) udokumentowane wydatki, które ponieśli z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (art. 26 ust. 1 pkt 6a i ust. 7 pkt 4 ustawy o PDOF oraz art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Jednak poczynając od rozliczeń podatku dochodowego za 2013 r., ulga internetowa nie będzie przysługiwała tym osobom, które korzystały z niej już w latach poprzednich.

W myśl znowelizowanych przepisów ustawy o PDOF, od 1 stycznia 2013 r. prawo do ulgi internetowej będą mieli wyłącznie podatnicy, którzy w poprzednich latach nie korzystali z tego odliczenia. Przy czym osoby te będą mogły korzystać z ulgi internetowej tylko w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych (art. 26 ust. 6h ustawy o PDOF).

Przykładowo - jeżeli podatnik po raz pierwszy odliczy ulgę internetową w zeznaniu podatkowym za 2013 r., to z tej ulgi będzie mógł skorzystać jeszcze tylko w rozliczeniu podatku dochodowego za 2014 r.

Trzeba zwrócić uwagę, że podatnik, który po raz pierwszy odliczy ulgę internetową w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r., będzie miał prawo do tej ulgi jeszcze tylko w rozliczeniu podatku dochodowego za 2013 r. (art. 2 ww. ustawy nowelizującej z 24 października 2012 r.).


1.3. Kwotowe ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów

W obecnym stanie prawnym zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PDOF, wynoszą 50%.

Przepisy te dotyczą m.in. przychodów uzyskiwanych przez wynalazców, twórców wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, a także twórców korzystających z praw autorskich i artystów wykonawców, którzy korzystają z praw pokrewnych.

Poczynając od 2013 r., łączne zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PDOF, nie będą mogły przekroczyć w roku podatkowym kwoty 42.764 zł (art. 22 ust. 9a ustawy o PDOF).

Powyższy limit dotyczy wszystkich uzyskanych przez podatnika w danym roku przychodów, w stosunku do których przysługują zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów (zarówno na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i z umowy o pracę).

Podatnik będzie miał jednak prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli będzie posiadał dowody, że były one wyższe niż: wynikające z zastosowania ww. normy procentowej bądź wynikające z limitu określonego przez ustawodawcę w kwocie 42.764 zł.

Stanowią o tym przepisy art. 22 ust. 10 i ust. 10a ustawy o PDOF.

Od 1 stycznia 2013 r. podatnik będzie mógł złożyć płatnikowi (np. podmiotowi zamawiającemu dzieło lub pracodawcy) pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Rozwiązanie to ma zapobiec powstawaniu ewentualnej konieczności dopłaty przez podatnika podatku dochodowego wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

Począwszy bowiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złoży takie oświadczenie, płatnik powinien zaprzestać stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy.

Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego (art. 32 ust. 7 i art. 41 ust. 11 ustawy o PDOF).


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60