Ostatnia aktualizacja: 12.12.2017 r., godz. 07:07
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 296.654
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Ewidencja dotacji w księgach instytucji kultury

źródło:
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2011
Dotacje w księgach rachunkowych

4.1. Dotacja otrzymana przez instytucję kultury na sfinansowanie prac remontowych

Jesteśmy instytucją kultury. Otrzymaliśmy środki pieniężne w formie dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z remontem budynku. Otrzymaną dotację zaksięgowaliśmy na koncie funduszu rozwoju kultury. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Jak zaksięgować wydatki poniesione na remont budynku? Księgowanie tych wydatków w koszty spowoduje, że wykażemy w rachunku zysków i strat duży ujemny wynik finansowy.

Instytucja kultury - jako osoba prawna - zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.).

Z przepisów art. 27 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wynika, że instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów (art. 28 ust. 1 ww. ustawy). Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków, oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Z kolei zasady zwiększania i zmniejszania funduszy tworzonych przez instytucje kultury regulują postanowienia art. 29 ww. ustawy. Wynika z nich, że wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego instytucji i nabytego mienia. Fundusz ten zmniejsza się lub zwiększa o kwotę zmian wartości majątku instytucji, będących skutkiem:

1) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,

2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

3) łączenia i podziału instytucji kultury na podstawie bilansów zamknięcia dzielonych lub łączonych instytucji.

Jednocześnie fundusz ten zwiększa się w szczególności o dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji (art. 29 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy).

Instytucja kultury tworzy także zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 29 ust. 5 ww. ustawy).

Istnieje ustawowa (art. 29 ust. 7 ww. ustawy) możliwość tworzenia z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne funduszu załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze, których zasady gospodarowania określają regulaminy instytucji kultury.

Przy ewidencji dotacji, o której mowa w pytaniu, należy uwzględnić powyższe regulacje wynikające z ustawy systemowej regulującej zasady gospodarki finansowej instytucji kultury, a także postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości określające, że do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności przychody związane z otrzymaniem nieodpłatnie środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.
 

Równowartość środków otrzymanych przez instytucję kultury w formie dotacji na sfinansowanie prac remontowych wskazane jest odnieść na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, zapisem:
 

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Środki te nie zostały bowiem przeznaczone na finansowanie rozwoju instytucji kultury (tj. np. na zakup środków trwałych - instrumentów muzycznych), co uzasadniałoby ich funduszowe rozliczenie, lecz na sfinansowanie remontu budynku.

Natomiast koszty ponoszone w związku z przeprowadzanymi pracami remontowymi powinny być odnoszone w księgach rachunkowych instytucji kultury na ogólnych zasadach wynikających z ustawy o rachunkowości - w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej.

Ewidencja kosztów remontu może przebiegać następująco:
 

1. Faktura VAT dokumentująca zakup materiałów lub usług:
   a) wartość netto
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   b) VAT naliczony
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
   c) łączna kwota zobowiązania
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".
2. Rozliczenie kosztów:
      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Usługi obce),
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Takie rozwiązanie ewidencyjne nie powinno generować strat bilansowych, bowiem otrzymane przychody (dotacje) i sfinansowane nimi koszty poniesione w związku z pracami remontowymi odniesione zostaną na wynik finansowy instytucji kultury.


4.2. Dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury

W grudniu 2010 r. instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację na imprezę organizowaną w styczniu 2011 r. Koszty imprezy do wysokości przyznanej dotacji poniesiono w grudniu 2010 r. Jak zaksięgować przyznaną dotację oraz poniesione koszty imprezy?

Na ujęcie otrzymanej dotacji w księgach rachunkowych instytucji kultury ma wpływ jej przeznaczenie oraz związek z działalnością operacyjną jednostki.
 

W sytuacji gdy środki otrzymane w ramach dotacji mają bezpośredni związek z działalnością statutową i stanowią jedno z bezpośrednich źródeł finansowania podstawowej działalności operacyjnej instytucji kultury, dotacja taka powinna być ujęta jako przychody z podstawowej działalności operacyjnej (statutowej). Stąd też wpływ otrzymanej od organizatora dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej powinien zostać ujęty w księgach rachunkowych pytającej instytucji kultury, zapisem:
 

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)"
        (w analityce: Dotacja na działalność bieżącą).

Zwracamy uwagę, iż ten sposób ewidencji nie będzie miał zastosowania w odniesieniu do dotacji przyznanych na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych, które rozlicza się funduszowo.

Z kolei poniesione przez instytucję koszty organizacji imprezy, finansowane ze środków otrzymanej dotacji, ujęte zostaną w kosztach działalności operacyjnej jednostki poprzez ujęcie ich odpowiednio na kontach zespołu 4 lub 5 - w zależności od przyjętego sposobu ewidencji kosztów.

Pomimo że organizowana przez pytającą jednostkę impreza odbyła się w styczniu 2011 r., zapisów na koncie 70-0 i na kontach kosztów działalności operacyjnej jednostka powinna dokonać w księgach 2010 r. Ze środków otrzymanej w grudniu 2010 r. dotacji sfinansowano bowiem poniesione w tym okresie koszty.

Warto przy okazji zauważyć, iż dotację na działalność bieżącą, ujętą na koncie 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)" wykazuje się w rachunku zysków i strat jako odrębną pozycję w grupie A przychodów - w ramach wiersza A.I. "Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług)".

Natomiast koszty podstawowej działalności operacyjnej (statutowej) prezentuje się w grupie B rachunku zysków i strat i powinny być porównane z przychodami przeznaczonymi na jej finansowanie.


4.3. Dotacja na finansowanie rozwoju instytucji kultury

Jesteśmy samorządową instytucją kultury, która otrzymała dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz samorządu województwa na realizację budowy obiektu (nowej siedziby), a także na sfinansowanie zakupu środków trwałych (instrumentów muzycznych). Jak ująć w księgach otrzymane dotacje?

Generalne zasady ujęcia środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie m.in. zakupu lub wytworzenia środków trwałych regulują przepisy art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Stanowią one, że środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych, zalicza się w ewidencji księgowej jednostek do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Następnie kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

W przypadku instytucji kultury przepis art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości nie ma zastosowania. Zasady kwalifikacji i ewidencji środków pieniężnych otrzymanych przez samorządową instytucję kultury w postaci dotacji określa bowiem ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Regulacje zawarte w art. 29 ust. 3 tej ustawy stanowią, że fundusz instytucji kultury zwiększa się m.in. o dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji. Oznacza to, iż sposób klasyfikacji i ewidencji dotacji otrzymanych przez samorządową instytucję kultury uzależniony jest od ich przeznaczenia.

Z informacji zawartych w pytaniu wynika, że środki pieniężne otrzymane w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z samorządu województwa przeznaczone są na finansowanie rozwoju instytucji kultury (tj. budowę nowej siedziby, zakup instrumentów muzycznych). W tej sytuacji środki te powinny zostać odniesione na zwiększenie funduszu instytucji kultury, zapisem:
 

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 80-0 "Fundusz instytucji kultury".

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „DOTACJE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60