Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015 r., godz. 13:01  Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 462.832
BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI
 
IV.DOTACJE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Ewidencja dotacji w księgach instytucji kultury


4.1. Dotacja otrzymana przez instytucję kultury na sfinansowanie prac remontowych

Jesteśmy instytucją kultury. Otrzymaliśmy środki pieniężne w formie dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z remontem budynku. Otrzymaną dotację zaksięgowaliśmy na koncie funduszu rozwoju kultury. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Jak zaksięgować wydatki poniesione na remont budynku? Księgowanie tych wydatków w koszty spowoduje, że wykażemy w rachunku zysków i strat duży ujemny wynik finansowy.

Instytucja kultury - jako osoba prawna - zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.).

Z przepisów art. 27 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wynika, że instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów (art. 28 ust. 1 ww. ustawy). Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków, oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Z kolei zasady zwiększania i zmniejszania funduszy tworzonych przez instytucje kultury regulują postanowienia art. 29 ww. ustawy. Wynika z nich, że wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego instytucji i nabytego mienia. Fundusz ten zmniejsza się lub zwiększa o kwotę zmian wartości majątku instytucji, będących skutkiem:

1) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,

2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

3) łączenia i podziału instytucji kultury na podstawie bilansów zamknięcia dzielonych lub łączonych instytucji.

Jednocześnie fundusz ten zwiększa się w szczególności o dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji (art. 29 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy).

Instytucja kultury tworzy także zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 29 ust. 5 ww. ustawy).

Istnieje ustawowa (art. 29 ust. 7 ww. ustawy) możliwość tworzenia z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne funduszu załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze, których zasady gospodarowania określają regulaminy instytucji kultury.

Przy ewidencji dotacji, o której mowa w pytaniu, należy uwzględnić powyższe regulacje wynikające z ustawy systemowej regulującej zasady gospodarki finansowej instytucji kultury, a także postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości określające, że do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności przychody związane z otrzymaniem nieodpłatnie środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.
 

Równowartość środków otrzymanych przez instytucję kultury w formie dotacji na sfinansowanie prac remontowych wskazane jest odnieść na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, zapisem:
 

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Środki te nie zostały bowiem przeznaczone na finansowanie rozwoju instytucji kultury (tj. np. na zakup środków trwałych - instrumentów muzycznych), co uzasadniałoby ich funduszowe rozliczenie, lecz na sfinansowanie remontu budynku.

Natomiast koszty ponoszone w związku z przeprowadzanymi pracami remontowymi powinny być odnoszone w księgach rachunkowych instytucji kultury na ogólnych zasadach wynikających z ustawy o rachunkowości - w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej.

Ewidencja kosztów remontu może przebiegać następująco:
 

1. Faktura VAT dokumentująca zakup materiałów lub usług:
   a) wartość netto
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   b) VAT naliczony
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
   c) łączna kwota zobowiązania
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".
2. Rozliczenie kosztów:
      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Usługi obce),
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Takie rozwiązanie ewidencyjne nie powinno generować strat bilansowych, bowiem otrzymane przychody (dotacje) i sfinansowane nimi koszty poniesione w związku z pracami remontowymi odniesione zostaną na wynik finansowy instytucji kultury.


4.2. Dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury

W grudniu 2010 r. instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację na imprezę organizowaną w styczniu 2011 r. Koszty imprezy do wysokości przyznanej dotacji poniesiono w grudniu 2010 r. Jak zaksięgować przyznaną dotację oraz poniesione koszty imprezy?

Na ujęcie otrzymanej dotacji w księgach rachunkowych instytucji kultury ma wpływ jej przeznaczenie oraz związek z działalnością operacyjną jednostki.
 

W sytuacji gdy środki otrzymane w ramach dotacji mają bezpośredni związek z działalnością statutową i stanowią jedno z bezpośrednich źródeł finansowania podstawowej działalności operacyjnej instytucji kultury, dotacja taka powinna być ujęta jako przychody z podstawowej działalności operacyjnej (statutowej). Stąd też wpływ otrzymanej od organizatora dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej powinien zostać ujęty w księgach rachunkowych pytającej instytucji kultury, zapisem:
 

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)"
        (w analityce: Dotacja na działalność bieżącą).

Zwracamy uwagę, iż ten sposób ewidencji nie będzie miał zastosowania w odniesieniu do dotacji przyznanych na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych, które rozlicza się funduszowo.

Z kolei poniesione przez instytucję koszty organizacji imprezy, finansowane ze środków otrzymanej dotacji, ujęte zostaną w kosztach działalności operacyjnej jednostki poprzez ujęcie ich odpowiednio na kontach zespołu 4 lub 5 - w zależności od przyjętego sposobu ewidencji kosztów.

Pomimo że organizowana przez pytającą jednostkę impreza odbyła się w styczniu 2011 r., zapisów na koncie 70-0 i na kontach kosztów działalności operacyjnej jednostka powinna dokonać w księgach 2010 r. Ze środków otrzymanej w grudniu 2010 r. dotacji sfinansowano bowiem poniesione w tym okresie koszty.

Warto przy okazji zauważyć, iż dotację na działalność bieżącą, ujętą na koncie 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)" wykazuje się w rachunku zysków i strat jako odrębną pozycję w grupie A przychodów - w ramach wiersza A.I. "Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług)".

Natomiast koszty podstawowej działalności operacyjnej (statutowej) prezentuje się w grupie B rachunku zysków i strat i powinny być porównane z przychodami przeznaczonymi na jej finansowanie.


4.3. Dotacja na finansowanie rozwoju instytucji kultury

Jesteśmy samorządową instytucją kultury, która otrzymała dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz samorządu województwa na realizację budowy obiektu (nowej siedziby), a także na sfinansowanie zakupu środków trwałych (instrumentów muzycznych). Jak ująć w księgach otrzymane dotacje?

Generalne zasady ujęcia środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie m.in. zakupu lub wytworzenia środków trwałych regulują przepisy art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Stanowią one, że środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych, zalicza się w ewidencji księgowej jednostek do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Następnie kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

W przypadku instytucji kultury przepis art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości nie ma zastosowania. Zasady kwalifikacji i ewidencji środków pieniężnych otrzymanych przez samorządową instytucję kultury w postaci dotacji określa bowiem ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Regulacje zawarte w art. 29 ust. 3 tej ustawy stanowią, że fundusz instytucji kultury zwiększa się m.in. o dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji. Oznacza to, iż sposób klasyfikacji i ewidencji dotacji otrzymanych przez samorządową instytucję kultury uzależniony jest od ich przeznaczenia.

Z informacji zawartych w pytaniu wynika, że środki pieniężne otrzymane w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z samorządu województwa przeznaczone są na finansowanie rozwoju instytucji kultury (tj. budowę nowej siedziby, zakup instrumentów muzycznych). W tej sytuacji środki te powinny zostać odniesione na zwiększenie funduszu instytucji kultury, zapisem:
 

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 80-0 "Fundusz instytucji kultury".

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60