Ostatnia aktualizacja: 12.12.2017 r., godz. 07:07
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 296.654
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Ubezpieczeń i Prawa Pracy  »  Nr 11 z dnia 10.06.2011  »  WYNAGRODZENIE CHOROBOWE

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

WYNAGRODZENIE CHOROBOWE

źródło:
Dodatek nr 11 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2011
Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy

Co do zasady, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (art. 92 K.p.), dalej wynagrodzenia chorobowego.
 

Ważne: Układ zbiorowy pracy lub inny akt prawa zakładowego bądź umowa o pracę mogą ustanawiać wynagrodzenie chorobowe na wyższym poziomie.

Osoby, które stały się niezdolne do pracy wskutek:

 • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,


 •  
 • choroby przypadającej w okresie ciąży,


 •  
 • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów

zachowują prawo do 100% wynagrodzenia (art. 92 § 1 pkt 2 i 3 K.p.).

Począwszy od 34 dnia lub odpowiednio w odniesieniu do pracownika, który ukończył 50 rok życia od 15 dnia niezdolności do pracy, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 

Ważne: Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego (art. 92 § 3 pkt 2 K.p.).

Pracownik podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, dlatego też nabywa prawo do zasiłku (a także wynagrodzenia) chorobowego po upływie tzw. okresu wyczekiwania wynoszącego 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Do okresu tego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego przysługuje:

 • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,


 •  
 • jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,


 •  
 • ubezpieczonym obowiązkowo (a więc m.in. pracownikom), którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (także obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przed 1 stycznia 1999 r.),


 •  
 • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których pracownik na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia, a także za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:

 • urlopu bezpłatnego,


 •  
 • urlopu wychowawczego,


 •  
 • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Tak stanowi art. 4 i 12 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.), dalej ustawy zasiłkowej.

Uwaga! Wynagrodzenie chorobowe nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (art. 92 § 3 pkt 1 K.p.).


  Przykład 1  

Długoletni pracownik w wielu 40 lat był niezdolny do pracy z powodu choroby przez 15 dni kwietnia br. W okresie choroby przez 10 dni przebywał w szpitalu. Za cały okres choroby zachował prawo do wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru, pomimo pobytu w szpitalu (zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu - z pewnymi wyjątkami - przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru).

Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień orzeczonej niezdolności do pracy. W tym także za niedziele, święta oraz dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu roboczym.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ustawy zasiłkowej). Jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej - za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego, uważa się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych ze środków pracownika.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie wlicza się składników wynagrodzenia, do których zgodnie z przepisami płacowymi obowiązującymi w danym zakładzie pracy, pracownik zachowuje prawo w okresach absencji chorobowej. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się także tych składników, których wypłaty zaprzestano na podstawie postanowień aktów prawa wewnętrznego, bądź które wypłacano do określonego terminu.


  Przykład 2  

Pracownik, o którym mowa w przykładzie 1, obok stałej stawki miesięcznej w wysokości 2.200 zł otrzymuje dodatek stażowy określony w stawce procentowej minimalnego wynagrodzenia oraz premię kwartalną w wysokości 15% wypłaconego za dany kwartał wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie jest płatne w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca kalendarzowego. W przypadku choroby pracownika, w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracodawca uwzględnia wynagrodzenie zasadnicze (zmniejszane za okresy choroby na zasadach określonych w rozporządzeniu o wynagrodzeniu) oraz premię, której wysokość - z racji metody ustalania - zmniejsza się adekwatnie do wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek stażowy przysługuje w pełnej wysokości za okres choroby, stąd nie zostanie włączony do podstawy wymiaru.

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy:

 • miesięczne, wlicza się do podstawy wymiaru w kwocie wypłaconej za miesiące, za które wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia tej podstawy,


 •  
 • kwartalne, wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości stanowiącej 1/12 kwot wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność,


 •  
 • roczne, wlicza się do podstawy wymiaru w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego ustala się poprzez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy (odpowiednio za pełne kalendarzowe miesiące pracy) przez liczbę przyjętych miesięcy.
 

Ważne: Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków pracownika.

Za jeden dzień niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje 1/30 część kwoty stanowiącej podstawę wymiaru.


  Przykład 3  

Pracownik, o którym mowa w przykładzie 1, otrzymał wynagrodzenie chorobowe w wysokości 873,30 zł, według wyliczenia:
 

Miesiąc/rok
Wynagrodzenie zasadnicze *)
Kwartał/rok
Premia kwartalna *)
kwiecień 2010 r.
1.898,38 zł
II kwartał

2010 r.

854,27 zł
maj 2010 r.
1.898,38 zł
czerwiec 2010 r.
1.898,38 zł
lipiec 2010 r.
1.898,38 zł
III kwartał

2010 r.

854,27 zł
sierpień 2010 r.
1.898,38 zł
wrzesień 2010 r.
1.898,38 zł
październik 2010 r.
1.898,38 zł
IV kwartał

2010 r.

854,27 zł
listopad 2010 r.
1.898,38 zł
grudzień 2010 r.
1.898,38 zł
styczeń 2011 r.
1.898,38 zł
I kwartał

2011 r.

854,27 zł
luty 2011 r.
1.898,38 zł
marzec 2011 r.
1.898,38 zł
Razem
22.780,56 zł
Razem
3.417,08 zł

Uwaga:*) Kwoty podano w wysokości pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika.


22.780,56 zł : 12 m-cy = 1.898,38 zł,

3.417,08 zł : 12 m-cy = 284,76 zł,

(1.898,38 zł + 284,76 zł) x 80% : 30 = 58,22 zł (stawka dzienna),

58,22 zł x 15 dni = 873,30 zł.


W przypadku niewypłacenia składników wynagrodzenia, o których mowa wyżej, do czasu sporządzenia listy wypłat wynagrodzeń i zasiłków, do podstawy wymiaru przyjmuje się składniki wypłacone za okres poprzedni.

W razie zmiany wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi wynagrodzenie przysługujące po zmianie.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60