Ostatnia aktualizacja: 12.12.2017 r., godz. 07:07
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 296.654
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Świadectwo pracy

źródło:
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2011
Dokumentacja kadrowa w firmie

W każdym przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy.

Zgodnie z nowelą Kodeksu pracy (o której wspominamy na str. 6), jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie terminowych umów, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

Ważne: Sporządzenie i wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Zasady dokumentowania zatrudnienia świadectwem pracy wynikają z przepisów art. 97 K.p. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.). Wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniami został opublikowany w załączniku do rozporządzenia. Pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu może także samodzielnie sporządzić świadectwo pracy w dowolnym układzie graficznym. O jego niewadliwości decyduje treść zawierająca wszystkie informacje wymagane powołanymi przepisami prawa.

Informacje zamieszczone w świadectwie pracy obejmują: okres i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska, tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy oraz inne dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Są to dane dotyczące:

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
   
 • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
   
 • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
   
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
   
 • należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
   
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
   
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
   
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie (chorobowe), zgodnie z art. 92 K.p., w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
   
 • wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, przewidzianego w art. 188 K.p. zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14,
   
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 K.p.,
   
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
   
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
   
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty (np. pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie art. 92 K.p., zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego).

W świadectwie pracy obowiązkowo zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę. Na żądanie pracownika również informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

W ust. 4 pkt 4 druku świadectwa pracy należy podać liczbę dni niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie zgodnie z art. 92 K.p. - w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Wskazana informacja umożliwi ustalenie uprawnienia do tego wynagrodzenia u kolejnego pracodawcy. Natomiast w ust. 4 pkt 10 wykazuje się przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Te dane dotyczące całego okresu zatrudnienia mają znaczenie dla uprawnień pracownika z ubezpieczenia społecznego.

Dane wymagane w ust. 4 pkt 11 druku świadectwa pracy dotyczą tylko 2003 r., w którym obowiązywał przepis art. 92 § 11 K.p. dodany ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. nr 135, poz. 1146).

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór świadectwa pracy.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Oryginał świadectwa pracy wydaje się pracownikowi zaś kopię przechowuje się w części C akt osobowych.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ZATRUDNIENIA”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60