Ostatnia aktualizacja: 21.11.2017 r., godz. 13:26
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 277.834
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Dodatek do Ubezpieczeń i Prawa Pracy  »  Nr 4 z dnia 10.02.2011  »  DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ZATRUDNIENIA  »  Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez ...

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

źródło:
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2011
Dokumentacja kadrowa w firmie

Problematyka rozwiązywania z pracownikami umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest określona przepisami art. 52 K.p.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
     
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste albo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
     
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy w ww. trybie, zwanym też dyscyplinarnym, jest dopuszczalne tylko w razie stwierdzenia winy pracownika, przy czym wina ta polega przede wszystkim na jego złej woli albo na rażącym niedbalstwie.

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika jest dopuszczalne tylko w okresie 1 miesiąca od momentu uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę - art. 52 § 2 K.p. Za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych uznawane jest w orzecznictwie między innymi zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy, spożywanie alkoholu w miejscu pracy bądź przybycie do pracy w stanie po użyciu alkoholu, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, porzucenie pracy, a także kradzież mienia pracodawcy.

Podstawą rozwiązania umowy o pracę z powodu popełnienia przestępstwa przez pracownika może być tylko takie przestępstwo, które zostało popełnione w trakcie trwania stosunku pracy i uniemożliwia dalsze zatrudnienie pracownika. Zawiniona utrata uprawnień dotyczy pracowników, którym do wykonywania zawodu niezbędne są specjalne uprawnienia, np. pilot, kierowca, lekarz.

Zanim pracodawca doręczy pracownikowi oświadczenie woli, przedmiotem którego będzie rozwiązanie umowy o pracę, niezbędne jest zasięgnięcie opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Zgoda tej organizacji jest wymagana, gdy rozwiązanie umowy dotyczy kobiety w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego albo chronionego działacza związkowego.

Wspomnianą organizację należy poinformować o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę. Gdyby organizacja związkowa miała zastrzeżenia co do zasadności zastosowania proponowanego sposobu rozstania się z danym pracownikiem, powinna swoją opinię wyrazić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia (art. 52 § 3 K.p.). Opinia związku zawodowego nie jest jednak wiążąca dla pracodawcy, który samodzielnie podejmuje decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę. Natomiast brak zgody organizacji na zwolnienie pracownika chronionego powoduje, że rozwiązanie stosunku pracy jest bezprawne (chociaż skuteczne).

Pomocniczy wzór oświadczenia woli pracodawcy w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Poniżej prezentujemy przykładowe wzory pism związanych z omówionym trybem ustania zatrudnienia.

1) Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 K.p.

Kliknij, aby powiększyć obraz

2) Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Kliknij, aby powiększyć obraz

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ZATRUDNIENIA”

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60