Ostatnia aktualizacja: 9.12.2016 r., godz. 14:47
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 327.507
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 15 (279) z dnia 1.08.2010  »  MAJĄTEK TRWAŁY  »  Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją

źródło:
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (279) z dnia 1.08.2010

Czy środki trwałe, których wartość przekracza kwotę 3.500 zł i które są zakupione w ramach dofinansowania z funduszy pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, podlegają amortyzacji, skoro odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów?

Tak. Podatnik powinien amortyzować składniki majątku, które zgodnie z ustawą podatkową podlegają amortyzacji. Musi jednak wydzielić z odpisów amortyzacyjnych taką ich część, która będzie równa kwotowo otrzymanej dotacji. Ta wydzielona część odpisów nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 2 updof).

Z kolei u podatnika podatku dochodowego od osób prawnych kwota refundacji jest przychodem podatkowym, co wynika z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop. Przepis ten stanowi, że przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. Przychód ten powstaje w dniu faktycznego otrzymania dotacji. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 updop, refundacja ta korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. W myśl tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane m.in. w związku z zakupem środków trwałych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Jednocześnie stosownie do postanowień zawartych w art. 23 ust. 1 pkt 45 updof i art. 16 ust. 1 pkt 48 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o updof i art. 16a-16m updop, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Podatnik nie może zaliczyć do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w części odpowiadającej otrzymanej przez niego dotacji, z tego względu z kwoty miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wyodrębnia taką jego część, która odpowiada otrzymanej dotacji. Ta część odpisu nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodów.

Zwróć uwagę!

Fakt otrzymania dotacji nie ma wpływu na wielkość wartości początkowej środka trwałego. Przy zakupie środka trwałego wartością początkową jest cena nabycia (art. 22g ust. 1 pkt 1 updof i art. 16g ust. 1 pkt 1 updop). Uważa się za nią - stosownie do art. 22g ust. 3 updof i art. 16g ust. 3 updop - kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. W szczególności chodzi o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.

Przykład

W styczniu 2010 r. spółka nabyła i przyjęła do używania maszynę produkcyjną o wartości początkowej 144.000 zł.

Roczna stawka amortyzacyjna dla tego urządzenia wynosi 10%.

Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi 1.200 zł. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego dokonano w lutym 2010 r.

W maju 2010 r. spółka otrzymała dotację w wysokości 50% wydatku poniesionego na zakup maszyny.

W związku z otrzymaniem dotacji do zakupu maszyny produkcyjnej, 50% dokonanych do maja 2010 r. odpisów amortyzacyjnych nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. W maju 2010 r. spółka jednorazowo zmniejszyła koszty uzyskania przychodów o kwotę 2.400 zł (1.200 zł × 50% × 4 m-ce).

Począwszy od czerwca, w kosztach uzyskania przychodów spółka uwzględnia tylko odpis amortyzacyjny od wartości początkowej środka trwałego w części sfinansowanej z własnych środków, czyli 600 zł (1.200 zł × 50%).

W przypadku gdy środek trwały został w całości sfinansowany dotacją, dokonywane odpisy amortyzacyjne w całości nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Sfinansowanie (w całości lub w części) zakupu środka trwałego środkami otrzymanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego nie wpływa na obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Stosownie do art. 22h ust. 1 pkt 1 updof i art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub w którym postawiono go w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono jego niedobór. Jak z tego wynika, sfinansowanie dotacją zakupu środka trwałego nie stanowi przesłanki do zaniechania dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Ma to wymierne znaczenie przy ustalaniu wysokości kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży środka trwałego.

Z treści art. 23 ust. 1 pkt 1 updof i art. 16 ust. 1 pkt 1 updop wynika, że wydatki na nabycie środka trwałego, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa odpowiednio w art. 22h ust. 1 pkt 1 updof i art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, są kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia tego środka trwałego. Inaczej mówiąc, przy sprzedaży środka trwałego jego niezamortyzowana wartość będzie kosztem uzyskania przychodów. Przy czym suma odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 updof i art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, obejmuje również odpisy amortyzacyjne, których zgodnie z art. 23 ust. 1 updof i art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Tak więc wydatki na nabycie środka trwałego, pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, w tym niezaliczonych do kosztów podatkowych, zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie jego sprzedaży.
 

Przykład

Przedsiębiorca wycofał z użytkowania maszynę, która była środkiem trwałym. Zakup maszyny był w całości sfinansowany z dotacji. Jej wartość początkowa wynosiła 25.000 zł. Zrealizowane odpisy amortyzacyjne wyniosły 20.500 zł. Odpisy amortyzacyjne nie stanowiły kosztu uzyskania przychodów.

Przedsiębiorca sprzedał ten składnik majątku za kwotę 6.100 zł brutto (w tym VAT 1.100 zł). Do przychodów podatkowych zaliczył kwotę 5.000 zł, a w kosztach podatkowych ujął kwotę 4.500 zł (25.000 zł - 20.500 zł).


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60