Ostatnia aktualizacja: 9.12.2016 r., godz. 14:47
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 327.507
Wyszukiwarka
Roczniki: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Dokumenty własne

źródło:
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2010
Rachunkowość krok po kroku

Dokumenty własne są to dowody księgowe wystawione przez placówki gospodarcze i komórki organizacyjne danej jednostki, przeznaczone do udokumentowania operacji gospodarczych wewnątrz jednostki lub wynikających z transakcji zawieranych z kontrahentami (osobami prawnymi lub fizycznymi) albo z rozrachunków publicznoprawnych.

Spośród ogółu dokumentów własnych - ze względu na ich przeznaczenie - wyodrębnia się:

  • dokumenty własne wewnętrzne,

  • dokumenty własne zewnętrzne.

Za dokumenty własne wewnętrzne uważa się dowody księgowe wystawione przez placówki gospodarcze i komórki organizacyjne danej jednostki w celu udokumentowania operacji dokonanych wewnątrz jednostki, na przykład: dowód potwierdzający przesunięcie towarów z magazynu hurtowego prowadzonego przez jednostkę, do własnej placówki handlu detalicznego, faktura wewnętrzna potwierdzająca przekazanie materiałów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, lista płac, raport kasowy.

Spośród tej grupy dowodów księgowych - ze względu na podstawę ich wystawienia - wyróżnia się:

  • dokumenty źródłowe (pierwotne),

  • dokumenty zbiorcze (wtórne).

Dokumenty źródłowe wyróżniają się tym, że po raz pierwszy dokumentują daną operację. Z tego względu nazywa się je zamiennie dowodami pierwotnymi. Do tej grupy dokumentów (dowodów) księgowych zalicza się przykładowo: czek gotówkowy, dowód wpłaty, fakturę VAT, dowód potwierdzający wydanie materiałów do zużycia, jako surowców do wytwarzania produktów. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z dowodami źródłowymi - według art. 20 ust. 5 ustawy o rachunkowości - uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane automatycznie za pośrednictwem urządzeń łączności, informatycznych nośników danych lub tworzone według algorytmu (programu) na podstawie informacji zawartych już w księgach, przy zapewnieniu, że podczas rejestrowania tych zapisów zostaną spełnione co najmniej następujące warunki:

  • uzyskają one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów księgowych,

  • możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich wprowadzenie,

  • stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia odnośnych danych oraz kompletności i identyczności zapisów,

  • dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób zapewniający ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju dowodów księgowych.

Dokumenty zbiorcze (wewnętrzne) charakteryzują się tym, że zawierają dane wynikające z dowodów źródłowych, które muszą być wymienione (wyspecyfikowane) pojedynczo w dokumencie zbiorczym. Takimi dowodami są między innymi raporty kasowe, raporty obrotów, raporty sklepów, zestawienia sprzedaży, a także rejestry zakupu i rejestry sprzedaży sporządzane dla potrzeb VAT, jeśli dane w nich zawarte są wprowadzane kwotami zbiorczymi do ksiąg rachunkowych.

Za dokumenty własne zewnętrzne uważa się dowody wystawione przez placówki gospodarcze i komórki organizacyjne jednostki w celu udokumentowania operacji gospodarczych zrealizowanych na podstawie umów z kontrahentami, przekazywane w oryginale kontrahentom (na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości), na przykład faktury VAT wysyłane nabywcom towarów i usług, potwierdzające dokonanie sprzedaży i stanowiące podstawę rozrachunków.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma   następny artykuł

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60