Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 10:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 251.595
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij

SPIS NUMERÓW CZASOPISMA

Rocznik
Dodatki do czasopisma

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości. Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.

nr 2   z dnia 20.01.2012
 
pokaż fragmenty artykułów

I.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

 

Rozdział 1 Przepisy ogólne

 

Rozdział 2 Zasady uznawania instrumentów finansowych

 

Rozdział 3 Metody wyceny instrumentów finansowych

 

Rozdział 4 Metody wyceny pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających

 

Rozdział 5 Prezentacja instrumentów finansowych

 

Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe

II.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

 

Załącznik nr 1 Bilans

 

Załącznik nr 2 Rachunek wyników

III.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

 

Rozdział 1 Przepisy ogólne

 

Rozdział 2 Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

 

Rozdział 3 Metoda konsolidacji pełnej

 

Rozdział 4 Metoda proporcjonalna

 

Rozdział 5 Metoda praw własności

 

Rozdział 6 Dokumentacja konsolidacyjna

 

Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe

 

Załącznik nr 1 Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Załącznik nr 2 Skonsolidowany bilans

 

Załącznik nr 3 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

 

Załącznik nr 4 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)

 

Załącznik nr 5 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

 

Załącznik nr 6 Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

IV.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

V.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o wydanie certyfikatu księgowego

 

Załącznik nr 2 Wzór certyfikatu księgowego

 

Załącznik nr 3 Wniosek o wydanie duplikatu certyfikatu księgowego

 

Załącznik nr 4 Szczegółowe zadania organizatora egzaminu, komisji, przewodniczącego komisji, sekretarza komisji oraz regulamin działania komisji

 

Załącznik nr 5 Sposób organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminu

 

Załącznik nr 6 Zakres zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

Załącznik nr 7 Wzór zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60