Ostatnia aktualizacja: 21.04.2018 r., godz. 07:01
         Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 271.111
Wyszukiwarka
Instrukcja wyszukiwania
Roczniki: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktualnie jesteś: Serwis Głównego Księgowego (strona główna)  »  
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI

SPISY TREŚCI CZASOPISMA
REDAKCJA INFORMUJE

Rocznik - 2018

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wymogu przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku działalności. Stan prawny na 1 kwietnia 2018 r.
Rachunek przepływów pieniężnych. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1. Stan prawny na 1 marca 2018 r.

Rocznik - 2017

Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
STANOWISKO KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI w sprawie transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych. Stan prawny na 1 listopada 2017 r.
Środki trwałe. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11. Stan prawny na 1 sierpnia 2017 r.
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
STANOWISKO KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego. Stan prawny na 1 lipca 2017 r.
Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników

Rocznik - 2016

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. Krajowy Standard Rachunkowości nr 10. Stan prawny na 1 listopada 2016 r.
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Stan prawny na 1 września 2016 r.
Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości... Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 po nowelizacji

Rocznik - 2015

Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości... Krajowy Standard Rachunkowości nr 7. Stan prawny na 1 marca 2015 r.

Rocznik - 2014

Działalność deweloperska. Krajowy Standard Rachunkowości nr 8. Stan prawny na 20 kwietnia 2014 r.

Rocznik - 2013

Utrata wartości aktywów - Krajowy Standard Rachunkowości nr 4. Stan prawny na 1 listopada 2013 r.

Rocznik - 2012

DARMOWE PROGRAMY
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60